Přeskočit na obsah
 

 

NOVÁ FUNKCIONALITA

Obecné

 • Panorama / Street View v mapě – mapy v aplikaci byly rozšířeny o možnost zavolání panoramatických snímků Street View (Google.com) a Panorama (Seznam.cz). Pomocí pravého tlačítka myši může uživatel vyvolat tuto funkčnost. Ve výchozím stavu je tato funkce zapnuta. Její chování je možno ovlivňovat pomocí konfigurace aplikace.
 • Ergonomie / nové rozložení zobrazovaných záložek – nová logika řazení a zobrazování, která umožňuje nastavení dle potřeb. Nově se zobrazují panely dle velikosti okna.

 

Modul Online

 • Viditelné objekty na mapě – rozšíření panelu mapa / zprávy o novou záložku „Viditelné objekty“, která zobrazuje seznam objektů na zobrazené části mapy.

 

Modul správa systému

 • Číselníky / Prvky SPP – vznik nového číselníku. Číselník je pak možno nastavit pro výběr v rámci uživatelských vstupů. Zobrazení a správa je vázána na práva „Prvky SPP – zobrazit“ a „Prvky SPP – modifikovat“.
 • Číselníky / Zakázky – vznik nového číselníku. Číselník je pak možno nastavit pro výběr v rámci uživatelských vstupů. Zobrazení a správa je vázána na práva „Zakázky – zobrazit“ a „Zakázky – modifikovat“.
 • Log změn – vznik nové části správy systému do které se logují založení, editace a změny pro nástavby, typy nástaveb a objekty. Zobrazení je vázáno na právo „Log změn“.

 

Modul Incidenty

 • Aktivace události – vznik nového definice incidentu, která upozorňuje na vznik určité události. V rámci definice incidentu je možné nastavit objekty a události, pro které má docházet k vytváření incidentu.
 

ZLEPŠENÁ FUNKCIONALITA

Obecné

 • Práva na jízdy – došlo k úpravě několika práv souvisejících s jízdami viz. tabulka níže

       

Původní právo

Nové právo

Popis nového práva

Zákaz zobrazení tras soukromých jízd.

Toto právo bylo ve verzi 2.16.1 zrušeno.

Nezobrazovat jízdy ostatních řidičů.

Zobrazit v KJ jízdy ostatních řidičů.

V KJ povoluje zobrazit takové jízdy, které vykonali ostatní řidiči. Týká se celých jízd, nikoli pouze lokalit. Vztahuje se jen na KJ.

Zákaz zobrazit jízdy bez plného práva.

Zobrazit lokality jízd bez plného práva.

Povoluje zobrazení lokalit jízd v případě, kdy uživatel nemá plné právo na řidiče ani na vozidlo. Pro lokality soukromých jízd musí být splněny další podmínky.

Jízdy – zákaz změny účelu ze soukromého na služební

Jízdy – úprava účelu bez změny typu služební/soukromá

Umožňuje upravit účel jízdy v rámci stejného typu (služební resp. soukromá jízda)

Jízdy – zákaz změny účelu ze služební na soukromý

Jízdy – úprava účelu bez změny typu služební/soukromá

Umožňuje upravit účel jízdy v rámci stejného typu (služební resp. soukromá jízda)

Zobrazit lokality soukromých jízd ostatních řidičů.

Povoluje zobrazení lokalit soukromých jízd a dalších citlivých dat ostatních řidičů. Vzhledem k ochraně osobních dat, právo není určeno pro běžnou práci v systému.

Upravit jízdu s plným právem na řidiče.

Umožňuje úpravu jízdy s plným právem na řidiče jízdy, na objekt stačí omezené právo.

 • Hromadná editace – rozšíření možností hromadné editace na další místa v aplikaci.

 

Modul Online

 • Zobrazení stavu motoru – úprava zobrazení stavu motoru pro případy výpadku komunikace. Pokud není více jak 1 hodinu informace od vozidla pak dojde k zobrazení nové ikony (v seznamu objektů a detail) a na detailu objektu je ikona doplněna textem „Výpadek komunikace GPRS“.

 

Modul Kniha jízd

 • Zobrazení nástaveb – úprava zobrazení nástaveb v tabulce knihy jízd. Aktivní nástavba je nyní zobrazena v barevném obdelníku, který má barvu nástavby a jako název je zobrazen Kód (max 3 znaky). Při najetí myší na nástavbu je v tooltipu zobrazen „Název nástavby“ a „Čas využití“. Pokud je aktivních více nástaveb v jízdě, zobrazují se všechny.
 • Uživatelské vstupy / povolení na objekt – v knize jízd se zobrazují při editaci jízdy editační pole uživatelských vstupů, sloupce uživatelských vstupů v tabulce, sekce v panelu „Přehled“ a „Souhrn za jízdy“. Definice nastavení se provádí ve správě systému. Pokud je u objektu zobrazení zakázáno, pole pro uživatelské vstupy v editaci jízd se vůbec nezobrazuje. To samé platí pro sloupce v seznamu jízd, pro sekci v panelu „Přehled“ a sekci pro „Souhrn za jízdy“.
 • Označení uzavření období v kalendáři KJ – výběr období po měsících a dynamické období byla doplněna ikonami informující o uzavření nebo částečném uzavření období.
 • Černá ikona zámku – uzavřené období
 • Oranžová ikona zámku – částečně uzavřené období
 • Uživatelský vstup typu čas – uživatelské vstupy č. 7, 8 a 9 (typu čas a měna) se nově zobrazují v tabulce knihy jízd, v panelu „Přehled“ (Parametry jízd) a v panelu „Souhrn za jízdy“. Které parametry budou u objektu editovatelné se určuje ve správě systému nastavením pro „Objekt / Skupiny objektů“.

 

Modul Offline

 • Ikony připojených objektů v grafu – přidání popisku akce do grafu a barevné odlišení naložení / vyložení (zelené / červená ikona) objektu.
 • Výběr jízd z grafu – při výběru jízdy v grafu dochází v seznamu jízd k jejímu označení.

 

Modul Reporty

 • Fixní nájem (ID 16) – nově se zobrazují uživatelské vstupy typu čas a měna.

 

Modul správa systému

 • Uživatelský vstup typu čas / měna – ve správě systému v části „Číselníky / Uživatelské vstupy“ vznikly tři nové uživatelské vstupy č. 7, 8 a 9 typu čas a měna. Dále v hlavní tabulce přibyly tři nové sloupce „Datový typ“, „Jednotka“, „Maximální hodnota“ a volba „Editovat v knize jízd“ je odstraněna z nastavení uživatelských vstupů. Nyní se nastavuje v části „Objekt / Skupiny objektů / Nastavení“.
 • Správa objektů / Nástavby – přidání kategorie – do bočního panelu „Další nastavení“ došlo v rámci formuláře k přidání pole „Kategorie“, které je plněno ze systémového číselníku.
 • Správa objektů / Nástavby – nádrž nástavby – do bočního panelu „Další nastavení“ došlo v rámci formuláře k přidání pole „Nádrž nástavby“, které je plněno ze systémového číselníku.
 • Správa objektů / Typy nástaveb – přidání kategorie – ve formuláři pro založení/editaci došlo k přidání pole „Kategorie“, číselník je plněn ze systémových hodnot. Ve složce došlo k přidání sloupce „Kategorie“.
 • Zařazení a vyřazení vozidla – v dialogu pro zakládání a editaci objektu přibyla dvě nová pole „Datum zařazení“ a „Datum vyřazení“. Tyto hodnoty se poté zobrazují ve dvou sloupcích v tabulce objektů a v tabulce pro výběrníky objektů.
 • Kopírování parametrů objektů – záložka „Parametry“ u objektů byla rozšířena o tlačítko „Rozkopírovat nastavení“. Kopírování je možné provádět na jiné objekty jednotlivě nebo hromadně.
 • Ruční synchronizace s AD / úpravy notifikací – při spuštění synchronizace dojde k zobrazení hlášky pro potvrzení spuštění, kde je zobrazena informace o posledním spuštění. V průběhu synchronizace dochází k zobrazování hlášky na probíhající synchronizaci a zároveň je tlačítko pro spuštění nedostupné. Po dokončení dojde k zobrazení notifikace a tlačítko pro spuštění je opět dostupné.
novinky

Release 2.15

Optimalizovaná identifikace filtrů, nový schvalovací systém, rozšířené možnosti reportingu a mnoho jiného přináší nejnovější release 2.15.

Přečtěte si více »
Analýza dát

Release 2.14

Zlepšený číselník období, optimalizovaná pravidla generování reportů, zjednodušená správa systému a mnoho jiného přináší nejnovější release 2.14.1 a 2.14.2.

Přečtěte si více »

kontaktní formulář