Přeskočit na obsah
 

 

NOVÁ FUNKCIONALITA

 • Hláška o ukončení podpory IE 11 – v rámci podporovaných internetových prohlížečů dochází dne 31.12.2020 k ukončení podpory IE 11 pro FLWW2. Následně od 1.1.2021 všem uživatelům využívající tento prohlížeč bude zobrazována hláška o nepodporovaném internetovém prohlížeči.
 • Notifikace pro kalibrační křivky – pokud dojde k zadání nové kalibrační křivky nebo úpravě stávající, pak na pozadí aplikace běží přepočet. Po jeho dokončení je uživatel informován formou notifikace.

 

Modul Analýza polohy objektů

 • Vyhledávání dle uživatelského vstupu – vytvořena komponenty pro rychlé zadání a vyhledání uživatelského vstupu vyplněním pole nad tabulkou.
 • Konfigurace rozsahu času (interní informace – asys parametr) – vytvoření asys parametru pro zadání maximálního vyhledávacího pole od vybraného dne dle vlastního uvážení.
 • Tlačítko pro načtení / zobrazení stop – přidáno tlačítko pro načtení a zobrazení stop všech objektů v aktuálně vybraném čase, které je umístěno nad tabulkou objektů.

 

Modul Správa systému

 • Nastavení práv (Online Dispečink) – v nastavení pro došlo k vytvoření samostatné záložky pro Online Dispečink, kam byla všechna stávající práva přesunuta. Zároveň došlo k přidání nových práv.
 • Číselníky / Tovární značka – vytvoření nového číselníku do kterého je možné zakládat tovární značky. Tento číselník je pak následně k dispozici při práci s objekty ve správě systému.
 • Správa objektů / Objekty / Parametry – na detailu objektu v pravém panelu došlo ke vzniku nové záložky „Parametry“.

 

Modul Incidenty

 • Nový typ incidentu Úbytek paliva (placené) – pokud dojde k úbytku paliva u objektu, pak dojde k vytvoření incidentu a zaslání notifikace na uživatele dle nastavení ve správě incidentů.

 

Integrace

 • Status N3 
 • Definice výjezdu
 • Synchronizace zaměstnanců
 

ZLEPŠENÁ FUNKCIONALITA

 • Defaultní zobrazení kurzoru – v rámci vyhledávání objektů je kurzor vždy zobrazen rovnou v poli pro vyhledávaný text.
 • Úprava nápovědy na záhlaví sloupců – pokud uživatel najede myší na záhlaví sloupce, pak dojde k zobrazení nápovědy. Jakmile dojde k dalšími pohybu myši, pak se nápovědy skryje. Zároveň byla provedena i ke grafická úprava nápovědy sloupců.
 • Úprava vzhledu stromových struktur – pro lepší přehlednost došlo k přepracování stromových struktur v seznamech. Položky s podřízenými položkami mají po levé straně svislou čáru. Položky bez podřízených položek jsou označeny tečkou.

 

Modul KJ

 • Založení / editace jízd – v rámci založení nebo editace jízd došlo k úpravě v rámci výběrníků pro uživatelské vstupy. V návaznosti na nastavení ve správě systému je možné provádět výběr pouze z definovaných hodnot (pokud je takto aplikace nastavena).
 • Zobrazení dlaždic v KJ – úprava vzhledu zobrazování dlaždic v KJ. Zpřehlednění zobrazovaných informací viz. obrázek.
 • Rozšíření informací o sekundární nádrž – v rámci KJ došlo k rozšíření informací o sekundární nádrž. Informace jsou zobrazovány v seznamu jízd a v panelu „Přehled“.
 • Ostatní nákupy / množství, měrná jednotka – rozšíření formuláře pro zadávání / editaci ostatní nákupů o položky „Množství“ a „Měrná jednotka“.

 

Modul Offline

 • Úprava grafu / Vrstvy – v rámci grafu došlo k přidání panelu pro vrstvy.
 • Úprava grafu / Sekundární nádrž – rozšíření informací v grafu o údaje sekundární nádrže.

 

Modul Analýza polohy objektů

 • Zobrazení vybrané uživatelské oblasti a přidání tlačítka – úprava zobrazení vybrané uživatelské oblasti a přidání tlačítka pro zrušení aktivní události. Oblast upravena graficky dle zapnutého/vypnutého filtru.
 • Posun v čase – podpora pro posun v čase o minuty a sekundy, aktuálně je možné posouvat čas pomocí tlačítek vedle časové osy o 1 sekundu nebo o 1 minutu.
 • Zobrazení časových úseků v mapě – grafické rozlišení vybraných časových úseků v mapě, pokud je úsek vybraný je zvýrazněný a stopa je průhledná.
 • Odstranění automatického přehrávače – v rámci modulu došlo k odstranění automatického přehrávače času.

 

Modul PHM

 • Změna názvu panelu v přehledu PHM – došlo k přejmenování panelu „Nákupy PHM“ na „Nákupy a hladiny“.
 • Import PHM rozšíření o hodnoty a měrné jednotky – v rámci importu došlo k rozšíření informací o hodnoty a měrné jednotky.
 • Prioritní a podřízené nákupy – v rámci panelu „Nákupy a hladiny“ dochází k rozlišování prioritních a podřízených nákupů. Informace je zobrazována ve sloupci „Typ“.
 • Nová grafická podoba panelu Nákupy/Detekce – kompletní přepracování grafického zobrazení informací v rámci panelu „Nákupy/Detekce“. Zobrazování informací o primární a sekundární nádrži, zpřehlednění informací ve sloupci Ty p a úprava grafického vzhledu.
 • Detekce tankování Teltonika – pro jednotky Teltonika dochází k vyhodnocování a vytváření událostí přírůstku a úbytku paliva.
 • Nový vzhled grafu PHM
  • Nová grafická podoba grafu
  • Vytvořen panel pro vrstvy v grafu
  • Grafické rozlišení primární a sekundární nádrže
 • Optimalizace importu PHM – optimalizování importu PHM za účelem rychlejší zpracovávání jednotlivých záznamů z importního souboru.
 • Přepočty hladin a detekcí – po zadání nové či úpravě stávající kalibrační křivky hladinoměru dochází k automatickému přepočtu hladin a detekcí.
 • Zneplatnění detekce (smazání nákupu) – při zneplatnění detekce tankování dochází zároveň ke smazání nákupu, který byl z detekce automaticky vytvořen.
 • Hladiny na začátku a konci období – spočtené hladiny na začátku a konci období jsou zobrazovány v panelu „Souhrnné informace“. V případě nedostupnosti informací jsou zobrazena data o hladinách změřených vozidlovou jednotkou.
 • Zápis nákupu v jízdě – v rámci konfigurace aplikace (Radium) lze nastavit určení zápisu nákupu, pokud časově spadá do jízdy (posunutí nákupu před nebo za jízdu).
 • Hladina u nákupu – počáteční hladina u nákupu PHM se nastavuje dle propojené detekce.
 • Sekundární nádrž / Přehled PHM rozšíření informací – rozšíření informací o sekundární nádrže pro záložky „Souhrnné informace“ a „Detail události“.
 • Přidání sloupce nádrž – v Přehledu PHM došlo na záložkách „Tankovací intervaly“, „Nákupy/Detekce“, „Nákupy a hladiny“ a „Detekce CAN/SONDA“ k přidání nového sloupce „Nádrž“, který nese informaci o tom, které nádrže se záznam týká.

 

Modul Reporty

 • Report čerpání (ID 157) – v rámci parametrů reportu se zadává pouze datum bez časové části. Data do reportu jsou následně odesílána v podobě Datum od (0:00:00) a Datum do (23:59:59).
 • Rekapitulace výkonů vozidla (ID 10004) – v rámci parametrů reportu se zadává pouze datum bez časové části. Data do reportu jsou následně odesílána v podobě Datum od (0:00:00) a Datum do (23:59:59).
 • Report jízd a výkonů (ID 156) – v rámci parametrů reportu se zadává pouze datum bez časové části. Data do reportu jsou následně odesílána v podobě Datum od (0:00:00) a Datum do (23:59:59).
 • Přehled nákupů PHM za vozidla a období (ID 43) – v parametrech pro report došlo k pojmenování po pro výběr objektů (Objekty). Ve struktuře reportu došlo k přidání Množství (MJ), MJ, Jednotková cena a Zdroj nákupu.

 

Modul Správa systému

 • Nastavení práv (Online Dispečink) – v nastavení pro došlo k vytvoření samostatné záložky pro Online Dispečink, kam byla všechna stávající práva přesunuta. Zároveň došlo k přidání nových práv.
 • Číselníky / Tovární značka – vytvoření nového číselníku do kterého je možné zakládat tovární značky. Tento číselník je pak následně k dispozici při práci s objekty ve správě systému.
 • Správa objektů / Objekty / Parametry – na detailu objektu v pravém panelu došlo ke vzniku nové záložky „Parametry“.
 • Objekty / Typ objektu – rozšíření číselníku „Typ objektu“ o položku „Motocykl“. Tento číselník je využíván při práci s objekty (zakládání, editaci).
 • Nastavení analogových hodnot – Horní / Dolní limit – úprava v nastavení analogových vstupů pro horní a dolní limity. Pokud jsou nastaveny limity, pak dochází k zobrazování hodnot v aplikaci pouze pro nastavené rozmezí.
 • Nastavení analogových hodnot – Zobrazit v aplikaci – dopracována funkčnost pole, které na základě nastavení ovlivňuje zobrazování hodnoty daného vstupu v aplikaci.
 • Číselníky / Uživatelské vstupy / výběr pouze z číselníku – v rámci číselníku uživatelské vstupy došlo k přidání přepínače „Vybrat pouze z číselníku hodnot“. Při zapnutém parametru pro daný uživatelský vstup je pak následně při editaci jízdy v KJ umožněn pouze výběr z číselníku.
Vývoj

Release 2.16

Ergonomie systému přizpůsobená uživatelským potřebám, možnost zobrazení panoramatických snímků v mapách, vizuální zobrazení uzamčených období v kalendáři a mnoho jiného přináší nejnovější release 2.16.

Přečtěte si více »
novinky

Release 2.15

Optimalizovaná identifikace filtrů, nový schvalovací systém, rozšířené možnosti reportingu a mnoho jiného přináší nejnovější release 2.15.

Přečtěte si více »
Analýza dát

Release 2.14

Zlepšený číselník období, optimalizovaná pravidla generování reportů, zjednodušená správa systému a mnoho jiného přináší nejnovější release 2.14.1 a 2.14.2.

Přečtěte si více »

kontaktní formulář