Přeskočit na obsah

O nás

Servis, přístup a kvalita technologií. To je RADIUM.

V České Republice působíme od roku 1994 s cílem zabezpečit pro naše zákazníky maximální komfort při hospodaření s vozovým parkem. Poskytujeme komplexní služby – od analýzy přes realizaci, montáž, implementaci, kustomizaci a školení, až po záruční a pozáruční servis dodávaných řešení. Náš cíl je jednoduchý. Jde nám především o kvalitu a vaší spokojenost. Nabízíme nejlepší Fleetware servis v kombinaci s nejinovativnějšími technologiemi v oblasti sledování provozu vaší firemní flotily automobilů, nákladních či užitkových vozidel a jiných objektů. Přinášíme kompletní balík, díky kterému získáte přehled o fungování vašeho vozového parku a pomůžeme vám při zvýšení efektivity, jak časové tak i finanční. Jsme tu pro vás vždy, kdy to potřebujete. Naše služby patří k české špičce. Přesvědčte se sami.

dokumenty

vop

Všeobecné obchodní podmínky poskytování Služeb společnosti RADIUM s.r.o

 

Čl. I. Předmět Všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou obchodními podmínkami, podle kterých společnost RADIUM s.r.o., IČ: 612 47 685, se sídlem Praha 5, nám. Chuchelských bojovníků 18/1, PSČ 159 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28682 (dále jen „Poskytovatel“) poskytuje Služby na základě Rámcové smlouvy o poskytování Služeb (dále jen „Rámcová smlouva“) uzavřené mezi Poskytovatelem a uživatelem Služeb jako Objednatelem.
 2. Objednatelem je výhradně právnická osoba či podnikající fyzická osoba, tedy nikoli subjekt, který je dle platné legislativy považován za spotřebitele.
 3. Službou se rozumí management, monitoring, controlling a správa vozidel, osob a pohyblivých objektů, plánování dopravy, sběru a vyhodnocování dat (dále jen „Služba“).
 4. Právní vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem se skládá z Rámcové smlouvy a Dílčích smluv o poskytování Služeb uzavřených mezi Smluvními stranami v souladu s Rámcovou smlouvou a těmito VOP.
 5. Odchylná ujednání v Rámcové smlouvě či jednotlivých Dílčích smlouvách mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.
 6. Spolu s Rámcovou smlouvou je uzavírána Licenční smlouva, když Rámcová smlouva a Licenční smlouva jsou Smluvními stranami považovány za smlouvy závislé.

 

Čl. II. Objednávání Služeb

 1. Objednatel je oprávněn objednávat Služby z platné nabídky Poskytovatele, kterou Poskytovatel na vyžádání Objednateli předloží.
 2. Objednávku Služby je Objednatel oprávněn učinit písemně, telefonicky (monitorovaným telefonickým rozhovorem), emailem či prostřednictvím počítačové aplikace určené Poskytovatelem k využívání jeho Služeb (dále jen „Aplikace“).
 3. Poskytovatel vyrozumí Objednatele o přijetí objednávky bez zbytečného odkladu po doručení objednávky, a to písemně, emailem či prostřednictvím Aplikace.
 4. Jestliže Poskytovatel neakceptuje objednávku ve lhůtě jednoho týdne, platí, že Poskytovatel objednávku odmítl.
 5. V případě akceptace objednávky Poskytovatelem dochází mezi Poskytovatelem a Objednatelem k jednání směřujícímu k uzavření dílčí smlouvy o poskytování Služby, dle které vzniká Objednateli právo užívat objednanou Službu a povinnost poskytnout za Službu dohodnutou úplatu a Poskytovateli právo na úplatu za poskytnutou Službu, jakož i povinnost Poskytovatele dodat Službu v dohodnuté kvalitě, vlastnostech a rozsahu (dále jen „Dílčí smlouva“).
 6. Poskytovatel odešle Objednateli návrh Dílčí smlouvy na emailovou adresu, označenou jím za tímto účelem v objednávce. Dílčí smlouva mimo jiné obsahuje vymezení vlastností Služby, kterou je Poskytovatel povinen poskytovat, technické parametry Služby a případné vlastnosti Služby zvlášť vymíněné Objednatelem, byly-li Poskytovatelem akceptovány. Dílčí smlouva dále obsahuje cenovou nabídku. Akceptací Dílčí smlouvy Objednatelem dochází k jejímu uzavření.
 7. V případě rozšiřování Služby ze strany Objednatele nad rámec Služby sjednané Dílčí smlouvou, bude toto rozšíření provedeno na základě samostatných objednávek, které budou přílohou Dílčí smlouvy jako její samostatně označené dodatky.

 

Čl. III. Podmínky pro instalaci vozidlových jednotek a periferií

 1. Poskytovatel provádí instalaci vozidlových jednotek podle předem sjednaného a s Objednatelem vzájemně písemně odsouhlaseného harmonogramu.
 2. Montáž vozidlových jednotek je prováděna na písemně dohodnutém montážním místě. Montážním místem se rozumí krytá, uzavíratelná garáž nebo hala, s možností vjezdu instalovaného vozidla, s montážní plochou o rozměrech přesahujících min. o 2 m šířku-délku-výšku vozidla, s přípojkou 230V/10A, s teplotou min. +10°C a dostatečnou intenzitou osvětlení.
 3. V případě, že nebudou vozidla přistavena k montáži v předem dohodnutý čas dle dohodnutého harmonogramu, budou Objednateli účtovány prostoje montážních pracovníků 690 Kč/za 1 osobu a za každou započatou hodinu.
 4. V případě marného výjezdu, tzn. vozidla na kterých je domluven a odsouhlasen servisní zásah nebudou v dohodnutém termínu k dispozici, bude Objednateli účtována smluvní pokuta ve výši 2 000 Kč plus cestovní náklady 12 Kč/km.
 5. V případě, že bude prováděna montáž palivové sondy, Objednatel zajistí zabezpečený přístup seshora k nádrži s místem cca 50 cm.
 6. Poskytovatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a ostatních osob, které použije pro instalaci vozidlových jednotek a periferií, za dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů, za požární ochranu a ochranu životního prostředí dle obecně závazných právních předpisů.
 7. Po ukončení každé jednotlivé instalace dodaného HW a otestování jeho funkčnosti a bezvadnosti bude vyhotoven předávací protokol o úspěšném ukončení instalace. Předávací protokol na důkaz souhlasu s řádně provedenou instalací HW a s potvrzením jeho funkčnosti a bezvadnosti podepíší zástupci obou Smluvních stran.

 

Čl. IV. SIM karty

 1. V každé vozidlové jednotce je vložena SIM karta provozovatele. Tuto SIM kartu má Objednatel zapůjčenou po dobu trvání Dílčí smlouvy. Převzetí SIM karty potvrdí Objednatel podpisem předávacího protokolu.
 2. Zapůjčení SIM karty je bezplatné a řídí se těmito VOP.
 3. Objednatel není oprávněn se zapůjčenou SIM kartou jakkoli manipulovat a nakládat v rozporu s těmito VOP. Jiné užití SIM karty, než spolu s HW Poskytovatele Služby, je zakázáno. Počet zapůjčených SIM karet je roven počtu vozidel, jež jsou provozována na základě Dílčích smluv.
 4. Každá SIM karta je nastavena dle standardů Poskytovatele. Pokud bude Objednatel požadovat jiné nastavení, je oprávněn o to Poskytovatele Služby požádat. Poskytovatel má právo Objednateli nevyhovět. Pokud však Objednateli vyhoví, zavazuje se Objednatel uhradit veškeré náklady, které s takovým jiným nastavením vzniknou.
 5. SIM karta je po celou dobu trvání Smlouvy majetkem Poskytovatele. Spolu s ukončením Dílčí smlouvy je Objednatel povinen vrátit poskytnuté SIM karty zpět Poskytovateli, a to nejpozději do 10 dnů ode dne ukončení příslušné Dílčí smlouvy, případně po vzájemné dohodě obou smluvních stran. V případě porušení této povinnosti Objednatele, vzniká Poskytovateli právo na smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou SIM kartu a každý započatý den prodlení.
 6. V případě, že Objednatel neplatí za poskytovanou Službu řádně a včas, Poskytovatel je oprávněn SIM kartu zablokovat.
 7. Byla-li SIM karta Objednateli odcizena nebo ztratil-li HW spolu se SIM kartou, Dílčí smlouva nezaniká. Objednatel je povinen odcizení či ztrátu HW spolu se SIM kartou neprodleně oznámit telefonicky, písemně, nebo mailem Poskytovateli. Telefonické oznámení je Objednatel povinen potvrdit písemně do 24 hodin. Po přijetí takového oznámení Poskytovatel Služby zablokuje použití ztracené nebo odcizené SIM karty. Náklady Poskytovatele Služby spojené se znovu zprovozněním Služby je Objednatel povinen uhradit. Objednatel odpovídá za náklady SIM karty uskutečněné na SIM kartu do doby 48 hod poté, co oznámil ztrátu či odcizení.
 8. Objednatel odpovídá za oznámení, které se ukáže mylné a uhradí náklady, které s tím Poskytovateli vznikly.

 

Čl. V. Poskytování Služeb a její užívání

 1. Poskytovatel je povinen zahájit poskytování Služeb nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne montáže vozidlové jednotky do vozidla, ledaže zvláštní podmínky Služby podmiňují zahájení poskytování Služby úhradou aktivačního poplatku, zálohy či jistoty zajišťující řádné splnění závazků Objednatele. V takovém případě je Poskytovatel povinen zahájit poskytování Služby do tří pracovních dnů ode dne, kdy na jeho účet byla připsána částka rovnající se aktivačnímu poplatku, záloze či jistotě zajišťující řádné splnění závazků Objednatele.
 2. Rozhodným dnem pro započetí účtování služby za nově namontované jednotky je vždy datum patnáctého nebo posledního daného měsíce. A to v závislosti na tom, který z termínů nastane od provedení montáže dříve.
 3. Rozhodným dnem pro ukončení účtování služby za demontovanou/deaktivovanou vozidlovou jednotku je vždy datum patnáctého nebo posledního daného měsíce. A to v závislosti na tom, který z termínů nastal po provedení demontáže dříve.
 4. Poskytovatel je povinen poskytovat Objednateli Službu v souladu se Specifikací Služby po celou dobu trvání Dílčí smlouvy, není-li dále stanoveno jinak.
 5. Objednatel je povinen využívat Službu v souladu s obecně závaznými právními předpisy, Rámcovou smlouvou, Licenční smlouvou, jakož i s Dílčí smlouvou a dokumenty na ně navazujícími.

 

Čl. VI. Vady Služby

 1. Poskytovatel odpovídá za řádné poskytnutí Služby. Při uplatnění nároků z vad je Poskytovatel povinen postupovat podle tohoto ustanovení obchodních podmínek.
 2. Objednatel je povinen vytknout vady Služby Poskytovateli bezodkladně poté, co tyto vady zjistí, a to písemně, elektronickou poštou nebo prostřednictvím Aplikace. V oznámení o vadě Služby je Objednatel povinen popsat, jakým způsobem se vada projevuje, a kdy a kým byla zjištěna.
 3. Poskytovatel nenese odpovědnost za vady Služby v případech vyšší moci, a to zejména z důvodu výpadku nebo nedostupnosti sítě GSM nebo jejích částí a Služeb poskytovaných mobilním operátorem. Poskytovatel dále neodpovídá za poruchy a nefunkčnost SIM karet a změn jejich nastavení, dále za výpadky GPS signálu a zhoršení přesnosti určení polohy vlivem provozovatele systému GPS a podle obecně platných pravidel pro příjem GPS signálu, dále pak za poruchy dodávky elektrického proudu či nedostupnosti internetu způsobené třetí stranou. Poskytovatel rovněž nenese odpovědnost za nepřesnosti v mapových podkladech a navigačních software, které nejsou jeho dílem.
 4. Poskytovatel garantuje dostupnost Služby (SLA) v rozsahu 98 %, když předpokládaná dostupnost Služby v rozsahu 97 % představuje Smluvními stranami tolerovanou odchylku nedostupnosti Služby (dále jen „Tolerovaná odchylka“) a jako taková se tato Tolerovaná odchylka nepovažuje za vadu či nedostupnost Služby.
 5. Za vadu Služby se rovněž nepovažují předem známé výpadky či omezení Služby, oznámené Poskytovatelem elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy
 6. Poskytovatel vadu Služby odstraní bez zbytečného odkladu s ohledem na povahu vady, a to tak, že na své náklady zajistí řádné poskytnutí Služby. Jestliže příčina vady spočívá ve vadách Služby, která je Poskytovateli poskytována třetími osobami, oznámí Poskytovatel vadu těmto osobám za účelem jejího odstranění.
 7. Jestliže je Služba nedostupná z důvodu, za který Poskytovatel odpovídá ve smyslu tohoto článku těchto obchodních podmínek, vzniká Objednateli právo na slevu z ceny Služby ve výši odpovídající poměrné části výše měsíčního plnění za období ode dne nahlášení vady Služby v souladu s odst. 7.2. těchto obchodních podmínek, do dne obnovení Služby.
 8. Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli bez zbytečného odkladu součinnost potřebnou pro odstranění vady Služby.

 

Čl. VII. Technická podpora

 1. Poskytovatel poskytuje uživatelskou podporu v pracovních dnech v době od 8:00 do 16:00 hod, a to prostřednictvím emailu či aplikace.
 2. Běžná odezva na servisní požadavek (incident) je v pracovní dny do 8 hod.
 3. Maximální přípustná odezva na servisní požadavek (incident) je do následujícího pracovního dne.
 4. Definice incidentů SW
  KategorieRozsah požadavku  Vyřešení požadavku
  ASituace, kdy je systém FleetwareWeb nebo jeho část zcela nefunkční, neumožňuje práci uživatelů se systémem a nelze ho používat. Vztahuje se na případy, kdy je systém zcela nefunkční z důvodu na straně FleetwareWeb nebo jeho části, na níž je zhotovitel povinen poskytovat servisní služby.

        Do 24 hodin od

  nahlášení

  BSituace, kdy je systém FleetwareWeb částečně nefunkční, avšak umožňuje částečné poskytování služeb, po přechodnou dobu se sníženým komfortem uživatelů, případně provizorním způsobem z důvodu na straně FleetwareWeb nebo jeho části, na níž je zhotovitel povinen poskytovat servisní služby.Do 5 pracovních dnů od nahlášení
  CNedostatky a vady drobného rozsahu, které nebrání užívání systému FleetwareWeb nebo jeho části, nicméně nejsou v souladu s předaným a dokumentovaným stavem nebo jeho části.         Po dohodě
 5. Definice incidentů HW
  KategorieRozsah požadavkuVyřešení požadavku
  ASituace, kdy je HW část systému Fleetware zcela nefunkční a neumožňuje uživatelům práci se systémem. Vztahuje se na případy, kdy je systém zcela nefunkční z důvodu na straně HW komponent dodaných v rámci systému Fleetware na nichž je zhotovitel povinen poskytovat servisní služby.Do 7 pracovních dnů od nahlášení
  BSituace, kdy je HW část systému Fleetware částečně nefunkční, avšak umožňuje částečné poskytování služeb, po přechodnou dobu se sníženým komfortem uživatelů, případně provizorním způsobem z důvodu na straně HW komponent dodaných v rámci systému Fleetware, na nichž je zhotovitel povinen poskytovat servisní služby.Do 10 pracovních dnů od nahlášení
  CNedostatky a vady drobného rozsahu, které nebrání užívání systému Fleetware, nicméně nejsou v souladu s předaným a dokumentovaným stavem nebo jeho části.

   

  Po dohodě

 

Čl. VIII. Úplata a platební podmínky

 1. Objednatel je povinen hradit Poskytovateli úplatu ve výši stanovené v Dílčí smlouvě, kterou Poskytovatel odešle Objednateli.
 2. Úplata za poskytnuté Služby je splatná měsíčně, datum splatnosti je uvedeno v Dílčí smlouvě
 3. Objednatel bere na vědomí, že v případě výskytu vozidla v zahraničí budou data přenesena až po ukončení pohybu vozidla v zahraničí, ledaže má Objednatel sjednanou službu Roaming.
 4. Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit výši úplaty za poskytnutou Službu. Využije-li tohoto svého práva, je povinen oznámit tuto skutečnost Objednateli písemně nejméně třicet (30) dní před dnem, kdy má změna výše úplaty nabýt účinnosti. Jestliže Objednatel se změnou výše úplaty nebude souhlasit, je oprávněn tuto změnu odmítnout, a Dílčí smlouvu, jíž se změna výše úplaty týká, z tohoto důvodu vypovědět, a to nejpozději ke dni účinnosti změny výše úplaty, nejdéle však ve výpovědní lhůtě třicet (30) dnů, běžící ode dne následujícího po dni doručení oznámení o změně výše úplaty Poskytovatelem. Právo dle předešlé věty může Objednatel využít nejpozději, je – li písemná a odůvodněná výpověď doručena Poskytovateli nejpozději sedm (7) dnů přede dnem, kdy má změna výše úplaty nabýt účinnosti, jinak toto právo zaniká.
 5. Bez ohledu na ujednání předešlého odstavce je Poskytovatel oprávněn vždy k prvnímu dni kalendářního roku jednostranně navýšit cenu měsíčního poplatku o výši míry inflace za bezprostředně předcházející kalendářní rok, a to inflace vyjádřené procentuálním přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen stanoveným Českým statistickým úřadem.
 6. V případě prodlení Objednatele s úhradou úplaty za poskytování Služeb, je Poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování Služby, a to i tehdy, jedná-li se o jinou službu, než o službu, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení. Poskytovatel je rovněž oprávněn pozastavit poskytování Služby, jestliže bude z okolností zřejmé, že je ohrožena schopnost Objednatele plnit jeho závazky.
 7. Po uhrazení všech závazků vůči Poskytovateli bude Služba Objednateli zpřístupněna. Zpřístupnění Služby může Poskytovatel podmínit úhradou reaktivačního poplatku ve výši stanovené platným ceníkem.
 8. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoli úplaty Poskytovateli, je Poskytovatel oprávněn požadovat úhradu jednorázové smluvní pokuty ve výši 2 000 Kč, plynoucí smluvní pokuty ve výši 0,1% za každý byť jen započatý den prodlení s jakoukoli platbou dle jakékoli Dílčí smlouvy. Objednatel je v případě prodlení s jakoukoli platbou vůči Poskytovateli dále povinen zaplatit Poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení s jakoukoli platbou.
 9. V případě prodlení Objednatele se zaplacením úplaty za poskytnuté Služby trvajícího déle než třicet (30) dnů je Poskytovatel oprávněn od příslušné Dílčí smlouvy, které se prodlení týká, odstoupit, a stejně tak i od Rámcové smlouvy.

 

Čl. IX. Reklamace vyúčtování

 1. Objednatel je povinen provést kontrolu vyúčtování, které je přílohou daňového dokladu, například protokol z montáže. Námitky proti vyúčtování je Objednatel povinen vůči Poskytovateli doručit ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení daňového dokladu, jehož přílohou bylo namítané vyúčtování, jinak toto právo zaniká. Neuplatněním námitky proti vyúčtování Objednatel toto vyúčtování akceptuje bez výhrad.
 2. Námitky proti vyúčtování je Objednatel povinen doručit Poskytovateli písemně.
 3. Poskytovatel vyřídí reklamaci vyúčtování písemně ve lhůtě jednoho měsíce od jejího doručení.
 4. Vyhoví-li Poskytovatel námitce proti vyúčtování, zohlední tuto skutečnost v nejblíže následujícím vyúčtování a vyrozumí o této skutečnosti Objednatele.

 

Čl. X. Technická zařízení určená k užívání Služby

 1. Objednatel bere na vědomí, že využívání Služeb Poskytovatele je možné výhradně prostřednictvím technických zařízení, která jsou kompatibilní se softwarovým systémem, jehož prostřednictvím Poskytovatel poskytuje své Služby.
 2. Poskytovatel na žádost Objednatele Objednateli dodá či zapůjčí vozidlové jednotky určené k užívání Služby. Bližší podmínky stanoví samostatná Dílčí smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Objednatelem.
 3. K užívání Služby není možné využívat jiná zařízení než zařízení dodaná, případně schválená dodavatelem.

 

Čl. XI. Užívání software Poskytovatele

 1. Objednatel je oprávněn za účelem řádného užívání Služeb dle Dílčí smlouvy využívat software vyvinutý Poskytovatelem či třetími osobami na objednávku Poskytovatele. Software je dostupný prostřednictvím sítě Internet a internetového prohlížeče. Ve výjimečných případech je Poskytovatelem umožněno provozování SW na serverech Objednatele. Uzavřením Dílčí smlouvy s Poskytovatelem Objednatel nenabývá licenci k počítačovým programům, k nimž Poskytovatel vykonává majetková autorská práva, a není tak oprávněn využívat software jinak než k využívání Služby v souladu se smlouvou uzavřenou s Poskytovatelem. Licenční ujednání mezi Poskytovatelem a Objednatelem jsou obsažena v Licenčních podmínkách, které jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy, případně v Licenční smlouvě, pokud je tato uzavírána spolu s Rámcovou smlouvou, když Rámcová smlouva a Licenční smlouva jsou smlouvami závislými.
 2. Objednatel se zavazuje nezasahovat do počítačových programů, které na základě uzavřené Dílčí smlouvy využívá. V případě potřeby jakéhokoliv zásahu do počítačového programu, k němuž majetková autorská práva vykonává Poskytovatel, je k provedení zásahu oprávněn výhradně Poskytovatel nebo jím zmocněná osoba. O provedení takového zásahu je Objednatel povinen požádat Poskytovatele písemně.
 3. Poskytovatel není povinen žádosti Objednatele dle předešlého odstavce vyhovět, a to zejména tehdy, pokud by mohlo v souvislosti s provedením zásahu vzniknout riziko zneužití duševního vlastnictví Poskytovatele v rozporu s oprávněnými zájmy Poskytovatele. Poskytovatel je dále oprávněn podmínit provedení takového zásahu uzavřením samostatné dohody o podmínkách provedení takovéhoto zásahu.

 

Čl. XII. Zpracování dat

 1. Objednatel je oprávněn zpracovávat data získaná v souvislosti s plněním smlouvy uzavřené s Poskytovatelem. Objednatel nese plnou odpovědnost za to, že při uchovávání dat takto shromážděných, jakož i při jejich zpracování, postupuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 2. Poskytovatel je oprávněn nakládat s daty shromážděnými v souvislosti s plněním smlouvy uzavřené s Objednatelem pouze pro účely plnění svých závazků vůči Objednateli. K jinému nakládání s takto shromážděnými daty je Poskytovatel oprávněn výhradně v anonymizované podobě tak, aby nebylo možné tato data spojit se subjektem, kterého se týkají.

 

Čl. XIII.Ochrana osobních údajů

 1. Objednatel na základě Rámcové smlouvy shromažďuje a zpracovává osobní údaje (včetně citlivých) v rozsahu, v jakém mu je poskytl nebo poskytne nebo v jakém je získá při plnění svých povinností z Rámcové smlouvy, a to pro účely plnění svých závazků z Rámcové smlouvy. Osobní údaje budou Poskytovatelem využívány v rozsahu a v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, se kterými se Objednatel seznámil a které tvoří nedílnou součást Rámcové smlouvy. Zásady ochrany osobních údajů jsou zároveň dostupné na webové adrese https://www.fleetware.cz/ke-stazeni/.
 2. Definice:
   1. Osobní údaje. Osobními údaji se rozumí lokační údaje, jméno, příjmení, akademické tituly, evidenční identifikační číslo, e-mail, telefonní číslo, účel sledované trasy a případně další nezbytné osobní údaje poskytnuté Objednatelem.
   2. GDPR. Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. Dubna 2016 (EU) 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
   3. Termíny „subjekt údajů“, „zpracování“, „zpracovatel“ a „orgán dozoru“ se zde používají ve významech definovaných v GDPR.
 3. Podmínky ochrany Osobních údajů dle čl. XIII těchto VOP se vztahují na všechny Služby poskytované Poskytovatelem svým zákazníkům, tedy Objednatelům.
 4. Data poskytnutá od Objednatelů po dobu účinnosti Rámcové smlouvy budou použita nebo jiným způsobem zpracovávána pouze pro poskytování Služeb Objednateli. Poskytovatel nebude data, včetně Osobních údajů, Objednatele využívat, jinak zpracovávat ani z nich nebude odvozovat informace pro žádné reklamní či podobné komerční účely.
 5. Poskytovatel Osobní údaje nezveřejní mimo společnost Poskytovatele s následujícími výjimkami:
   1. pokud o to nepožádá přímo Objednatel;
   2. pokud jsou to subjekty, jež Poskytovatel najme za účelem poskytování určitých omezených nebo pomocných služeb jménem Poskytovatele. Objednatel souhlasí se zapojením takovýchto třetích stran Poskytovatele v roli dalších zpracovatelů. Poskytovatel nese odpovědnost za dodržování souladu s povinnostmi Poskytovatele stanovenými těmito VOP těmito třetími stranami. Při zapojování dalšího zpracovatele Poskytovatelem, zajistí Poskytovatel prostřednictvím písemné smlouvy, že další zpracovatel bude moci přistupovat k datům Objednatele a Osobním údajům a používat tyto informace výlučně za účelem poskytování Služeb, k jejichž poskytování se Poskytovateli zavázal a bude mít zakázáno tato data a Osobní údaje používat za žádným jiným účelem. Poskytovatel zajistí, aby dílčí zpracovatelé byli vázáni písemnými dohodami, které od nich vyžadují zajištění takové úrovně ochrany osobních údajů, k jaké se v těchto VOP zavazuje Poskytovatel. V případě, kdy Poskytovatel bude zapojovat nové další zpracovatele, Poskytovatel poskytne Objednateli oznámení týkající se každého dalšího zpracovatele. Jedná se zejména o následující dílčí zpracovatele:
    1. dodavatelé IT systémů a jiné podpory, kteří mohou mít v určitých případech přístup k Osobním údajům;
    2. externí právní zastoupení, pokud je to nezbytné pro vymáhání pohledávek nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů; a
    3. externí auditorské společností, pokud je to v oprávněném zájmu Zpracovatele;
   3. podle požadavků zákona
    1. Poskytovatel zpřístupní data Objednatele, včetně osobních údajů, pouze v případech, kdy ho k tomu donutí povinnost vyplývající z právního předpisu. Po přijetí požadavku třetí strany na data Objednatele Poskytovatel Objednatele ihned informuje, není-li takové upozornění v rozporu se zákonem. Poskytovatel požadavek zamítne, pokud zákony nenařizují, aby mu vyhověl.
 6. Pro účely těchto VOP a Rámcové smlouvy se Objednatel a Poskytovatel dohodli, že Objednatel je správcem Osobních údajů a Poskytovatel je zpracovatelem těchto Osobních údajů. Poskytovatel bude zpracovávat Osobní údaje pouze na základě dokumentovaných pokynů Objednatele. Objednatel souhlasí, že Rámcová smlouva představuje dokumentované pokyny Objednatele Poskytovateli ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů.
 7. Smluvní strany souhlasí, že:
  1. předmět zpracování je omezen na Osobní údaje;
  2. doba trvání zpracování Osobních údajů odpovídá době trvání Rámcové smlouvy do momentu odstranění nebo vrácení veškerých Osobních údajů v souladu s pokyny Objednatele;
  3. Povahou a účelem zpracování je poskytování Služeb v souladu s Rámcovou smlouvou; a
  4. Mezi kategorie subjektů údajů patří zejména zaměstnanci, dodavatelé či spolupracovníci Objednatele.
 8. Poskytovatel Objednateli zpřístupní osobní údaje jeho subjektů údajů a umožní mu plnit žádosti subjektů údajů o uplatnění jejich práv vyplývajících z GDPR, a to způsobem odpovídajícím funkcionalitám Služeb a roli Poskytovatele jako zpracovatele. Poskytovatel vyhoví přiměřeným žádostem Objednatele o pomoc při reagování na takové žádosti subjektů údajů. Pokud Poskytovatel obdrží žádost od subjektu údajů Objednatele o uplatnění jednoho nebo více jeho práv podle GDPR v souvislosti se Službami, pro které Poskytovatel plní funkci zpracovatele dat nebo dalšího zpracovatele, přesměruje žádost subjektu údajů přímo na Objednatele. Objednatel ponese odpovědnost za veškeré takovéto žádosti včetně (podle potřeby) použití funkcí služby online. Poskytovatel vyhoví přiměřeným žádostem Objednatele o pomoc při reagování na takové žádosti subjektů údajů.
 9. Poskytovatel uplatní a bude provozovat vhodná technická a organizační zabezpečení ve smyslu GDPR za účelem zajištění odpovídající úrovně ochrany zpracovávaných Osobních údajů, zejména má přijatá taková opatření, aby bylo zamezeno neoprávněnému nebo nahodilému přístup ke zpracovávaným Osobním údajům, jejich neúmyslná změna, zničení či ztráta, neoprávněný přenos, neoprávněné zpracování, jakož i jiné zneužití zpracovávaných Osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování dle Rámcové smlouvy.
 10. Objednatel je povinen a nese výhradní odpovědnost za nezávislé stanovení, zda technická a organizační opatření Služeb splňují požadavky Objednatele včetně veškerých svých bezpečnostních závazků vyplývajících z GDPR a z jiných platných zákonů a předpisů regulujících ochranu dat. Objednatel uznává a souhlasí, že (s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování jeho Osobních údajů i k rizikům pro práva a svobody fyzických osob) bezpečnostní opatření a zásady prováděné Poskytovatelem poskytují úroveň zabezpečení odpovídající rizikům v souvislosti s jeho Osobními údaji. Objednatel nese odpovědnost za implementaci a zachování ochrany soukromí a bezpečnostních opatření pro komponenty, které Objednatel poskytuje nebo ovládá.
 11. Poskytovatel je povinen za účelem doložení, že splňuje povinnosti stanové mu dle GDPR, umožnit Objednateli, případně osobě Objednatelem pověřené provést audit, včetně inspekcí. Objednatel je oprávněn požadovat po Poskytovateli součinnost v průběhu auditu pouze v rozsahu záležitostí ohledně Osobních údajů, kdy je Poskytovatel povinen předložit Objednateli pouze takovou dokumentaci, která dokládá splnění povinností ohledně ochrany Osobních údajů dle GDPR.
 12. Pokud Poskytovatel zjistí porušení zabezpečení vedoucí k náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, úpravě, neautorizovanému vyzrazení nebo přístupu k datům Objednatele či Osobním údajům během zpracování prováděného Poskytovatelem (dále jen „Incident“), Poskytovatel neprodleně (1) informuje Objednatele o Incidentu; (2) prošetří Incident a poskytne Objednateli podrobné informace o Incidentu a (3) provede příslušné kroky ke zmírnění účinků a k minimalizaci jakékoli škody vyplývající z Incidentu. Oznámení o Incidentech budou doručena Objednateli způsobem, jaký Poskytovatel zvolí, včetně prostřednictvím e-mailu. Objednatel výhradně zodpovídá za to, že Poskytovatel bude mít jeho aktuální a přesné kontaktní údaje. Objednatel nese výlučnou odpovědnost za plnění svých závazků v rámci zákonů upravujících oznamování Incidentů a za plnění veškerých oznamovacích závazků třetích stran v souvislosti s Incidentem. Poskytovatel vynaloží přiměřené úsilí při napomáhání Objednateli s plněním jeho povinností dle čl. 33 GDPR nebo jiného platného zákona či předpisu ohlašovat dozorovému úřadu a subjektům údajů takovýto Incident. Objednatel musí Poskytovateli ihned oznámit možnost zneužití svých účtů, ověřovacích údajů nebo všechny události narušení bezpečnosti ve vztahu ke Službě.
 13. Povinnost Poskytovatele nahlásit Incident nebo na něj reagovat podle čl. 13.12 těchto VOP neznamená, že Poskytovatel uznává závadu nebo odpovědnost v souvislosti s Incidentem.
 14. Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány Poskytovatelem pouze na území Evropské unie.
 15. Kdykoli během doby platnosti Rámcové smlouvy bude mít Objednatel možnost přistupovat ke svým datům zpracovávaným dle Služby. Poskytovatel ukládá data Objednatele, včetně Osobních údajů nejméně po dobu 5 let ode dne jejich shromáždění, konkrétně pět let v archivní databázi plus aktuální rok v produkční databázi. K odstranění archivních dat dochází vždy v prvním čtvrtletí kalendářního roku, pokud nebude mezi Smluvními stranami ujednáno jinak. Poskytovatel nemá žádnou odpovědnost za odstranění Objednatelových dat nebo Osobních údajů dle tohoto článku.
 16. Poskytovatel zajistí, že jeho pracovníci zapojení do zpracování zákaznických dat a Osobních údajů (i) budou takováto data zpracovávat pouze na základě pokynů Objednatele a (ii) budou zavázáni zachovávat důvěrnost a bezpečnost takovýchto dat, a to i poté, co přestanou být zapojeni do zpracování.
 17. Pokud se Objednatel domnívá, že Poskytovatel nedodržuje své závazky v oblasti ochrany osobních údajů, může kontaktovat Poskytovatele na následujících kontaktních údajích:
  1. kontaktní adresa: RADIUM s.r.o., Praha 5, nám. Chuchelských bojovníků 18/1, PSČ 159 00,
  2. telefonní číslo: +420 257 941 337
  3. e-mail: helpdesk@radium.cz
 18. Ustanovení dle čl. 13.1. až 13.17. těchto VOP jsou platné v celém rozsahu, pokud si Smluvní strany neujednají jednotlivá práva a povinnosti odlišně, a to pouze v písemné formě.

 

Čl. XIV. Ochrana informací a povinnost mlčenlivosti

 1. Každá ze Smluvních stran je povinna zachovávat přísnou mlčenlivost o veškerých obchodních informacích, které získá na základě jednání předcházejících podpisu této Smlouvy, při uplatňování této Smlouvy a dále kdykoli po jejím podpisu.
 2. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě Smluvní strany se zavazují nezálohovat, neukládat a nezneužívat, neoprávněně nesdělit, nezpřístupnit důvěrné informace druhé strany, tvořící obchodní, výrobně technické povahy, mající skutečnou nebo potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a podle této Smlouvy včetně smluvních dodatků si Smluvní strany vyhradily jejich utajení.
 3. Smluvní strany se dohodly nepředat informace podléhající obchodnímu tajemství třetí straně, ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou zaměstnanců, kteří se s nimi seznámí, v souladu a při plnění pracovních povinností plynoucích z této Smlouvy.
  Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.
  Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opominutím přijímající strana, dále informace, které měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi Smluvními stranami uzavřené Smlouvy o ochraně informací, dále informace, které jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany, a dále informace, které po podpisu Smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež takové informace přitom nezíská přímo ani nepřímo od strany, jež je jejich vlastníkem.
 4. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti Smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí tři (3) roky po ukončení účinnosti této Smlouvy.

 

Čl. XV. Trvání smlouvy

 1. Doba trvání každé Dílčí smlouvy je sjednána ve Specifikaci Služby
 2. Není-li doba trvání Dílčí smlouvy sjednána, platí, že Dílčí smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
 3. Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou jsou obě smluvní strany oprávněny vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpověď musí být písemná a musí být doručena druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a běží od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.
 4. Je-li Dílčí smlouva uzavřena na dobu určitou a žádná ze Smluvních stran nejpozději jedem měsíc před uplynutím doby, na kterou je Dílčí smlouva sjednána, neoznámí písemně druhé Smluvní straně, že nemá zájem o pokračování Dílčí smlouvy, platí, že se doba trvání příslušné Dílčí smlouvy prodlužuje na dobu neurčitou.

 

Čl. XVI. Změna obchodních podmínek

 1. Poskytovatel Služby je oprávněn měnit tyto VOP či jejich část, a to zejména pokud jde o rozsah, práva a povinnosti Smluvních stran, a dále v souvislosti s technickým a softwarovým vývojem Služby. Poskytovatel je oprávněn tyto VOP či jejich část měnit či nově upravit určitá práva a povinnosti Smluvních stran zejména v případě změny právních předpisů, zavedení nových služeb a technologií, změny podmínek na trhu, jakož i v případě, bude-li takováto změna nezbytná z důvodu technických, provozních nebo jiných důvodů na straně Poskytovatele. Poskytovatel zveřejní znění změn a doplňků nejpozději jeden (1) měsíc před datem navrhované účinnosti změn umístěním v sídle Poskytovatele Služby a na internetové stránce https://www.fleetware.cz. Poskytovatel dále vyrozumí Objednatele o změně obchodních podmínek písemně, emailem či prostřednictvím Aplikace. Dále Poskytovatel vyrozumí Objednatele o právu Objednatele ukončit Rámcovou smlouvu výpovědí, a to bez sankce, jestliže nové podmínky nebude Objednatel akceptovat.
 2. Jestliže Objednatel se změnou nebude souhlasit, je oprávněn tuto změnu odmítnout, a Rámcovou smlouvu z tohoto důvodu vypovědět ke dni účinnosti změny obchodních podmínek, nejpozději však ve výpovědní lhůtě jeden (1) měsíc, počínající běžet dnem následujícím po doručení výpovědi Poskytovateli. Právo dle předešlé věty může Objednatel využít nejpozději, je – li písemná výpověď odůvodněná neakceptováním změny obchodních podmínek a zároveň doručena Poskytovateli nejpozději sedm (7) dnů přede dnem, kdy má změna obchodních podmínek nabýt účinnosti, jinak toto právo zaniká.

 

Čl. XVII. Doručování a forma jednání

 1. Smluvní strany si budou písemnosti doručovat na adresu uvedenou ve smlouvě, pokud nebude druhé smluvní straně jako korespondenční písemně označena jiná adresa.
 2. Pokud tyto VOP požadují zachování písemné formy, platí, že písemná forma je zachována i v případě komunikace elektronickou poštou, je-li zásilka podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

 

Čl. XVIII. Ostatní ujednání

 1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů, Smlouvy a těchto VOP.
 2. Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za porušení smluvních povinností za podmínek stanovených § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky bránící řádnému plnění Smlouvy a zavazují se vyvinout maximální úsilí k jejich odvrácení a překonání.
 3. Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele postoupit Rámcovou či kteroukoli Dílčí smlouvu, tedy převést práva a povinnosti z těchto smluv, na třetí osobu.
 4. Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani částečnou či rozdělenou, evidovanou vůči Poskytovateli, třetí osobě.
 5. Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele započíst jakoukoliv svoji pohledávku, evidovanou vůči Poskytovateli, proti pohledávce Poskytovatele, evidované vůči Objednateli.
 6. Smluvní strany, s odkazem na ustanovení § 630 odst. 1 Občanského zákoníku, prodlužují promlčecí dobu u nároku Poskytovatele na zaplacení a s tím souvisejících utvrzujících nároků na deset let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
 7. Smluvní strany výslovně vylučují působnost ustanovení § 2050 a §2051 Občanského zákoníku a prohlašují, že uvedené smluvní pokuty jsou přiměřené.
 8. Smluvní strany výslovně vylučují působnost ustanovení § 1971 Občanského zákoníku.

 

Čl. XIX. Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti Smluvních stran neupravené Smlouvou se řídí Občanským zákoníkem.
 2. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení Rámcové smlouvy či obchodních podmínek neovlivní vynutitelnost nebo platnost jejich ostatních ustanovení. V případě, že kterékoli ustanovení Rámcové smlouvy či obchodních podmínek by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), Smluvní strany se zavazují k nahrazení takového neplatného nebo nevynutitelného ustanovení ustanovením novým, které bude nejblíže odpovídat jeho účelu a smyslu.
 3. Změní-li se po uzavření Rámcové či Dílčí smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle kterékoli z nich stane pro Objednatele obtížnější, nemění to nic na povinnosti Objednatele splnit závazky vyplývající z těchto Smluv. Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností, ust. § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku se v tomto případě dle dohody Smluvních stran nepoužije.
 4. Zánik Rámcové či Dílčí smlouvy nemá vliv na existenci a platnost pohledávek Poskytovatele vůči Objednateli, plynoucích ze příslušné smlouvy, jako např. jistiny, úroků z prodlení, smluvních pokut, finančních poplatků, náhrad škod apod.
 5. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 15.8.2018.

 

GDPR

Tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů vyjadřujeme jednoznačnou podporu ochraně osobních údajů a právům jednotlivců na soukromí.

 ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOST RADIUM S.R.O.

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) Vás informují o tom, jak RADIUM s.r.o., se sídlem nám. Chuchelských bojovníků 18/1, 150 00 Praha 5, IČO 612 47 685 (dále jen „RADIUM“ nebo „Společnost“) získává, uchovává a dále zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti s poskytováním služeb Společností.

 

1. Obecná ustanovení

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů pro uživatele vydané Společností dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“) je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje Společnost, jako správce osobních údajů, zpracovává o fyzických osobách při poskytování svých služeb a k jakým účelům a jak dlouho Společnost tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží a jak je mohou uplatňovat.

Tyto Zásady se týkají zpracování údajů našich zákazníků, tedy Vás pokud jste fyzickou podnikající osobou a/nebo Vašich zaměstnanců či návštěvníků internetových stránek Společnosti, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím Vašemu postavení vůči Společnosti. Veškeré služby, které poskytujeme, jsou určeny pro Vás jakožto našeho Klienta, který jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a/nebo při výkonu svého povolání pro svého zaměstnavatele, který je naším klientem (dále jen „Klient“ nebo „Vy“).

Tyto Zásady jsou účinné od 25. května 2018 a jsou vydány v souladu s GDPR za účelem zajištění informační povinnosti Společnosti jako správce dle čl. 13 GDPR.

Společnost není při poskytováních svých služeb, jejichž předmětem je sledování osob nebo vozidel a služeb s tím souvisejících, vždy v pozici správce, ale tímto je třeba zdůraznit, že Společnost je ve vztahu k osobním údajům sledovaných osob v pozici zpracovatele osobních údajů ve smyslu čl. 28 GDPR.

 

2. Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je RADIUM, kdy aktuální kontaktní údaje jsou dostupné na https://www.fleetware.cz/kontakt

 

3. Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, tedy Vám, kterou je Společnost schopna identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb může Společností docházet ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

 

3.1 Základní osobní identifikační údaje 

Jedná se o takové údaje, které jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy s Vámi a jedná se zejména o následující osobní údaje:

 • akademický titul;
 • jméno a příjmení;
 • datum narození;
 • Vaše pracovní pozice;
 • adresa odběrného místa poskytované služby;
 • IČO, DIČ;
 • platební údaje; a

 

3.2 Kontaktní údaje

Jedná se o následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení;
 • e-mail;
 • telefonní číslo; a
 • doručovací adresa.

 

3.3 Záznam e-mailové a písemné komunikace

Jedná se zejména o osobní údaje obsažené v e-mailové a písemné komunikaci s Klientem.

 

4. Účel, doba a právní důvod zpracování osobních údajů

 4.1 Zpracování z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů Společnosti

 4.1.1 Zpracování osobních údajů při plnění smluvní povinnosti

Aby Vám mohla Společnost poskytovat své služby, potřebuje znát Vaše osobní údaje, které musí dále poté i zpracovávat. Vaše osobní údaje zpracovává zejména za účelem uzavření a plnění smlouvy o poskytování služeb, která je uzavřena mezi Klientem a Společností, kdy právním titulem zpracování je tedy plnění smlouvy. Pro tyto účely jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu Základních osobních identifikačních údajů, jak jsou definovány v čl. 3.1 těchto Zásad. 

Takto zpracovávané osobní údaje od Vás získáváme přímo při uzavírání smlouvy o poskytování služeb a zároveň i před uzavřením této smlouvy, a to v průběhu vyjednávání o obsahu smlouvy.

Tyto osobní údaje jsou Společností zpracovávány pouze po dobu existence smluvního vztahu mezi Klientem a Společností.

 

4.1.2 Zpracování osobních údajů při plnění zákonné povinnosti

Při poskytování služeb je Společnost povinna plnit povinnosti vyplývající z následujících právních předpisů, a to zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „ZoÚ“); zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“).

Některé osobní údaje mohou být uvedeny na účetních dokladech (tedy na fakturách či jiných dokladech). Následující zákony ZoÚ, ZDP nebo ZDPH ukládají Společnosti tyto doklady uchovávat, a to až po dobu 10 let. Pokud Společnosti tedy vznikne zákonná povinnost tyto doklady archivovat, jsou uloženy spolu s nimi i Vaše osobní údaje uvedené na příslušném daňovém dokladu.

 

4.1.3 Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu 

V případě, že byste se opozdili s platbou, nesplnili svůj závazek nebo bychom platbu od Vás vůbec neobdrželi, případně nám z vaší strany vznikla jiná škoda či újma, můžeme rovněž osobní údaje zpracovávat na základě oprávněného zájmu spočívajícím ve vymáhání našich pohledávek

 a/nebo určení, ochraně a výkonu právních nároků Společnosti. Vaše osobní údaje můžeme za tímto účelem uchovávat po dobu promlčecí lhůty dle z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

5. Kterým třetím stranám osobní údaje předáváme

Společnost při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané Společností,

mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od Společnosti a nesmí je využívat jinak. 

Jedná se zejména o:

 • dodavatele IT systémů, kteří mohou mít v určitých případech přistup k Vašim osobním údajům;
 • externí právní zástupce, pokud je to nezbytné pro vymáhání pohledávek nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů;
 • auditory, pokud je to v oprávněném zájmu Společnosti.

Se zpracovateli osobních údajů dle předešlého odstavce jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany vašich osobních údajů jako tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Společnost v rámci plnění svých zákonných povinností předává Vaše osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

 

6. Zabezpečení osobních údajů

Společnost zavedla a udržuje nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší péčí o uživatele a ohledem na jejich práva, odpovídající možnému hrozícímu riziku pro subjekty údajů. Zároveň zohledňuje stav technologického vývoje s cílem chránit osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k citlivým údajům a dokladům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou uložena osobní data a další. Pracovníci Společnosti jsou vázáni povinností mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se Vás, a to i po skončení pracovního poměru. Podepsané prohlášení o mlčenlivosti je součástí pracovní smlouvy zaměstnance Společnosti. 

 

7. Vaše práva k osobním údajům

Pokud uplatníte jakékoliv své právo podle tohoto čl. 7 nebo dle platných právních předpisů, informujeme o přijatém opatření nebo vymazání Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s Vaším požadavkem každého příjemce, kterému byly tyto údaje

poskytnuty podle čl. 5 těchto Zásad, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí. Pokud si přejete uplatnit tato práva a/nebo získat příslušné informace, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu gdpr@radium.cz  nebo písemně na adresu sídla Společnosti. Pokud budete svá práva uplatňovat, můžeme od Vás požadovat poskytnutí některých identifikačních informací, které jste nám již dříve poskytli. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek skutečně zaslán Vámi. Odpovíme Vám do jednoho měsíce po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce.

 

7.1 Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR máte právo na přístup k Vaším osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od Společnosti:

 • potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje,
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od Společnosti opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,

v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů. V případě opakované žádosti bude Společnost oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

 

7.2 Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o Vás Společnost zpracovává. Uživatel má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen poskytnout součinnost Společnosti bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm zpracovává, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. 

 

7.3 Právo na výmaz osobních údajů

Dle čl. 17 GDPR máte právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud Společnost neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Společnost má nastaveny mechanismy pro zajištění anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. 

 

7.4 Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

 

7.5 Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR máte právo na přenositelnost údajů, které se Vás týkají a které jste nám, jakožto správci poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň máte právo nás žádat o předání těchto údajů jinému správci.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět. 

 

7.6 Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů Společností.

V případě, že Společnost neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, Společnost zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. 

 

7.7 Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud udělíte Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů je možné jej kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď písemně na adresu sídla Společnosti nebo prostřednictvím e-mailové adresy gdpr@radium.cz .

 

7.8 Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání Vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz .

 

8. Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

Tímto Vás upozorňujeme, že tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad se stanou účinnými po jejich zveřejnění na následujícím odkazu: https://www.fleetware.cz/ke-stazeni/

Cookies

a ukládání informací do počítače.

CO JSOU COOKIES?

Jedná se o malé datové soubory, které jsou nezbytné pro některé funkce webových stránek, jako je například přihlašování. Díky souborům cookies si web může také pamatovat různá nastavení, jako je jazyk, písmo a další možnosti, které jste si vybrali pro zobrazení webu sami. To je důvod, proč jsou do vašeho počítače umístěny soubory cookies.

 

Na co využíváme cookies na tomto webu?

Soubory cookie lze rozdělit podle doby jejich trvání a podle toho, kdo je umístí do počítače. V závislosti na jejich trvání je lze rozdělit do dvou kategorií:

 • Krátkodobé (session cookie) – zůstanou ve vašem prohlížeči, dokud prohlížeč nezavřete, pak budou smazány.
 • Dlouhodobé (persistent cookie) – zůstávají uloženy v prohlížeči po dlouhou dobu (v závislosti na nastavení prohlížeče a nastavení souborů cookie) nebo dokud je ručně neodstraníte.

 

V závislosti na tom, kdo vytváří a zpracovává soubory cookie, lze soubory cookie rozdělit do dvou kategorií:

 • Cookie první strany (first party cookie) – vytváří je přímo webová stránka nebo skripty ve stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti webu.
 • Cookie třetích stran (third party cookie) – jsou to najčastější cookies reklamních systémů, widgetů sociálních sítí nebo vložených videí.

 

Na tomto webu používáme tyto cookies:

 • Technické (první strany, krátkodobé) – jsou nezbytné pro zajištění elementární funkce stránek, tj. vložení produktů do košíku, proces nákupu a zobrazení verze stránky, která vyžaduje javascript nebo bez něho.
 • Google Analytics (první strany, dlouhodobé) – abychom vám mohli stránky lépe přizpůsobit, používáme službu Google Analytics k měření anonymních dat o chování uživatelů.
 • Facebook (třetí strany, krátkodobé i dlouhodobé) – detekuje je Facebook tlačítko na tomto webe.
 • AdWords (první strany, dlouhodobé) – na marketingové účely a vyhodnocení našich reklamních kampaní.

 

Nikdy nepoužíváme soubory cookies k vaší osobní identifikaci a nikdy do nich neumisťujeme citlivé nebo osobní údaje.

 

JAK MOŽNO UPRAVIT VYUŽÍVÁNÍ COOKIES

Můžete odstranit všechny soubory cookies, které jsou již ve vašem počítači. Většina prohlížečů také nabízí možnost zablokovat umístění souborů cookie do vašeho počítače, v takovém případě nebudete moci používat všechny online služby. Podrobné informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči naleznete na webových stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče. Pro nejpoužívanější prohlížeče jsou to:

Chrome
Firefox
Opera
Android

 

VYUŽITÍ GOOGLE ANALYTICS

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookies. Informace o používání stránky spolu s obsahem souboru cookie budou přenášeny společností Google a ukládány na serverech ve Spojených státech. Společnost Google použije tyto informace za účelem vyhodnocení používání stránek a podávání zpráv o jejich činnosti pro svého provozovatele a pro poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitami na stránkách a používáním internetu vůbec. Společnost Google může tyto informace také sdílet s třetími stranami, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají tyto informace pro společnost Google.

Abychom ochránili vaše soukromí, upravili jsme službu Google Analytics tak, aby nezaznamenávala IP adresu.

 

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

 • přehledy zobrazení reklamní sítě Google,
 • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),
 • pokročilé demografické přehledy (přehled anonymních demografických údajů).

 

Další informace o zpracování a používání dat naleznete v tématu smluvních podmínkách spoločnosti Google.


Jak zabránit sledování služby Google Analytics

Chcete-li zablokovat odesílání anonymních statistik pomocí služby Google Analytics, můžete k tomu využít plugin poskytovaný spoločností Google. Tento plugin je třeba stáhnout a nainstalovat do vašeho prohlížeče.

 

Projekty

s podporou

Europsky fond pro regionalni rozvoj
Ministerstvo prumyslu a obchodu
FLEETWARE ROADPLAN
Read More


Předmětem tohoto projektu je vývoj nového softwarového řešení Fleetware RoadPlan, který umožní rychle reagovat na specifické požadavky jednotlivých typů zákazníků.
VÝVOJ IOT PLATFORMY PRO POKROČILÉ MONITOROVÁNÍ A ANALÝZU DAT
Read More


Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem je vyvinout univerzální IoT softwarovou platformu se zdokonalenou architekturou a kompatibilní IoT čidla pro správu sítí pohyblivých a statických objektů, které umožní integraci se softwarem třetích stran. Výstupem projektu bude software a 2 prototypy.
Fleetware
Read More


Účelem a cílem tohoto projektu je vývoj zcela nového jádra informačního systému Fleetware při zachování a využití dosavadního unikátního a hlubokého know-how společnosti RADIUM s.r.o. v oblasti GPS technologií a Fleet managementu, což zásadním způsobem zvýší konkurenceschopnost, dlouhodobou perspektivu a rozvoj moderních služeb v oblasti evidence, přenosu, zpracování, analýzy a prezentace dat, včetně oblasti Big Data.

kontaktní formulář