Přeskočit na obsah
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Fleetware - Release 2.16

NOVÁ FUNKCIONALITA

Obecné

 • Panorama / Street View v mapě – mapy v aplikaci byly rozšířeny o možnost zavolání panoramatických snímků Street View (Google.com) a Panorama (Seznam.cz). Pomocí pravého tlačítka myši může uživatel vyvolat tuto funkčnost. Ve výchozím stavu je tato funkce zapnuta. Její chování je možno ovlivňovat pomocí konfigurace aplikace.
 • Ergonomie / nové rozložení zobrazovaných záložek – nová logika řazení a zobrazování, která umožňuje nastavení dle potřeb. Nově se zobrazují panely dle velikosti okna.
 • Delegování práv – přidání kontextového menu, které obsahuje položky ohledně delegovaných práv:
  • Delegovat práva na jiné uživatele
  • Práva delegovaná od uživatele 

 

Modul Online

 • Viditelné objekty na mapě – rozšíření panelu mapa / zprávy o novou záložku „Viditelné objekty“, která zobrazuje seznam objektů na zobrazené části mapy.


Modul Incidenty

 • Aktivace události – vznik nového definice incidentu, která upozorňuje na vznik určité události. V rámci definice incidentu je možné nastavit objekty a události, pro které má docházet k vytváření incidentu.

 

 

Modul správa systému

 • Číselníky / Prvky SPP – vznik nového číselníku. Číselník je pak možno nastavit pro výběr v rámci uživatelských vstupů. Zobrazení a správa je vázána na práva „Prvky SPP – zobrazit“ a „Prvky SPP – modifikovat“.
 • Číselníky / Zakázky – vznik nového číselníku. Číselník je pak možno nastavit pro výběr v rámci uživatelských vstupů. Zobrazení a správa je vázána na práva „Zakázky – zobrazit“ a „Zakázky – modifikovat“.
 • Log změn – vznik nové části správy systému do které se logují založení, editace a změny pro nástavby, typy nástaveb a objekty. Zobrazení je vázáno na právo „Log změn“.

ZLEPŠENÁ FUNKCIONALITA

Všeobecné

 • Práva na jazdy – došlo k úprave niekoľkých práv súvisiacich s jazdami viď. tabuľka nižšie

Původní právo

Nové právo

Popis nového práva

Zákaz zobrazení trasy soukromých jízd.

Toto právo bylo ve verzi 2.16.1 zrušeno.

Nezobrazovat jízdy ostatních řidičů.

Zobrazit v KJ jízdy ostatních řidičů.

V KJ povoluje zobrazit takové jízdy, které provedli ostatní řidiči. Týká se celých jízd, ne jen lokalit. Vztahuje se pouze na KJ.

Zákaz zobrazení jízd bez plného práva.

Zobrazit lokality jízd bez plného práva.

Povoluje zobrazení lokalit jízd v případě, kdy uživatel nemá plné právo na řidiče ani na vozidlo. Pro lokality soukromých jízd musí být splněny další podmínky.

Jízdy – zákaz změny účelu ze soukromého na služební

Jízdy – úprava účelu beze změny typu služební/soukromá

Umožňuje upravit účel jízdy v rámci stejného typu (služební resp. soukromá jízda).

Jízdy – zákaz změny účelu ze služební na soukromý

Jízdy – úprava účelu beze změny typu služební/soukromá

Umožňuje upravit účel jízdy v rámci stejného typu (služební resp. soukromá jízda)

Zobrazit lokality soukromých jízd ostatních řidičů.

Povoluje zobrazení lokalit soukromých jízd a dalších citlivých dat ostatních řidičů. Vzhledem k ochraně osobních dat, právo není určeno pro běžnou práci v systému.

Upravit jízdu s plným právem na řidiče.

Umožňuje úpravu jízdy s plným právem na řidiče jízdy, na objekt stačí omezené právo.
 • Hromadná editace – rozšíření možností hromadné editace na další místa v aplikaci.
 • Nové zobrazení rychlosti – změna se týká zobrazení informací o rychlosti. Nová ikona u průměrné rychlosti a nový název sloupce Rychlost místo původního km/h, jednotka je doplněna přímo do jednotlivých buněk. Nové zobrazení se týká – Knihy jízd, Knihy jízd řidiče a EAM, Online a Analýzy polohy objektů.
 • Indikace označených záznamů – výběrník záznamů byl rozšířen o zobrazení informací o označených záznamech. Nově je zde zobrazována informace o pořadí právě označeného řádku (s ohledem na stránkování) a počet označených řádků (v rámci právě zobrazené stránky). Pokud je označeno více řádků, pak nedochází k zobrazení pořadí.
 • Úprava rozlišení zdrojů detekcí – v rámci detekcí došlo k úpravě pro rozlišení detekcí CAN/FMS. Došlo ke vzniku nových ikon a úpravě popisů pro lepší rozlišení. Dotčená místa v aplikaci: Přehled PHM – nákupy/detekce, detail grafu, nákupy a hladiny, detail události a KJ – detail.

  

Modul Online

 • Zobrazení stavu motoru – úprava zobrazení stavu motoru pro případy výpadku komunikace. Pokud není více jak 1 hodinu informace od vozidla pak dojde k zobrazení nové ikony (v seznamu objektů a detail) a na detailu objektu je ikona doplněna textem „Výpadek komunikace GPRS“.
 

Modul Kniha jízd

 • Zobrazení nástaveb – úprava zobrazení nástaveb v tabulce knihy jízd. Aktivní nástavba je nyní zobrazena v barevném obdelníku, který má barvu nástavby a jako název je zobrazen Kód (max 3 znaky). Při najetí myší na nástavbu je v tooltipu zobrazen „Název nástavby“ a „Čas využití“. Pokud je aktivních více nástaveb v jízdě, zobrazují se všechny.
 • Uživatelské vstupy / povolení na objekt – v knize jízd se zobrazují při editaci jízdy editační pole uživatelských vstupů, sloupce uživatelských vstupů v tabulce, sekce v panelu „Přehled“ a „Souhrn za jízdy“. Definice nastavení se provádí ve správě systému. Pokud je u objektu zobrazení zakázáno, pole pro uživatelské vstupy v editaci jízd se vůbec nezobrazuje. To samé platí pro sloupce v seznamu jízd, pro sekci v panelu „Přehled“ a sekci pro „Souhrn za jízdy“.
 • Označení uzavření období v kalendáři KJ – výběr období po měsících a dynamické období byla doplněna ikonami informující o uzavření nebo částečném uzavření období.
  • Černá ikona zámku – uzavřené období
  • Oranžová ikona zámku – částečně uzavřené období
 • Uživatelský vstup typu čas – uživatelské vstupy č. 7, 8 a 9 (typu čas a měna) se nově zobrazují v tabulce knihy jízd, v panelu „Přehled“ (Parametry jízd) a v panelu „Souhrn za jízdy“. Které parametry budou u objektu editovatelné se určuje ve správě systému nastavením pro „Objekt / Skupiny objektů“.
 • Automatické doplnění tankovací karty – při zadání nového nákupu pohonných hmot dochází v rámci formuláře k automatickému předvyplnění aktuálně přiřazené tankovací karta k danému vozidlu v čase zadávaného nákupu. Pokud má vozidlo přiřazeno více platných karet, nebo nemá žádné přiřazení, tak se pole karty ve formuláři nevyplňuje a pole zůstává prázdné. Uživatel musí případně vybrat kartu manuálně.
 • Kontrola platných řidičů – úprava v knize jízd, kdy dochází k nabízení pouze platných řidičů. Pokud bude upravována nebo zakládána nová jízda v knize jízd, tak ve výběru zaměstnance je nově kontrola pro platnost řidiče, to znamená, že pokud zaměstnanec není aktivní v době jízdy, tak se ve výběru nezobrazuje.
 • Stavy tachometrů Teltonika / rozšíření – možnosti automatického vkládání stavu tachometru byly rozšířeny o možnost vložení na konci každého týdne a měsíce.

 

 Modul Offline

 • Ikony připojených objektů v grafu – přidání popisku akce do grafu a barevné odlišení naložení / vyložení (zelené / červená ikona) objektu.
 • Výběr jízd z grafu – při výběru jízdy v grafu dochází v seznamu jízd k jejímu označení.
 • Fixní nájem (ID 16) – nově se zobrazují uživatelské vstupy typu čas a měna.
 • Optimalizace zobrazení ikony připojených objektů v grafu – úprava zobrazení připojení / odpojení objektů v grafu pro lepší přehlednost.

Modul PHM

 • Automatické doplnění tankovací karty – při zadání nového nákupu pohonných hmot dochází v rámci formuláře k automatickému předvyplnění aktuálně přiřazené tankovací karta k danému vozidlu v čase zadávaného nákupu. Pokud má vozidlo přiřazeno více platných karet, nebo nemá žádné přiřazení, tak se pole karty ve formuláři nevyplňuje a pole zůstává prázdné. Uživatel musí případně vybrat kartu manuálně. Funkčnost se týká záložek Nákupy/Detekce a Nákupy a hladiny.

 

Modul Reporty

 • Úprava výběrníku objektů – nově sjednocena možnost vybírat z multiselectu objekty/skupiny objektů.
 • Statistika práce vozidel – okruhy (ID 57) – úprava stávajícího reportu.
 • Statistika práce vozidel (ID 58) – úprava stávajícího reportu.
 

Modul správa systému

 • Uživatelský vstup typu čas / měna – ve správě systému v části „Číselníky / Uživatelské vstupy“ vznikly tři nové uživatelské vstupy č. 7, 8 a 9 typu čas a měna. Dále v hlavní tabulce přibyly tři nové sloupce „Datový typ“, „Jednotka“, „Maximální hodnota“ a volba „Editovat v knize jízd“ je odstraněna z nastavení uživatelských vstupů. Nyní se nastavuje v části „Objekt / Skupiny objektů / Nastavení“.
 • Správa objektů / Nástavby – přidání kategorie – do bočního panelu „Další nastavení“ došlo v rámci formuláře k přidání pole „Kategorie“, které je plněno ze systémového číselníku.
 • Správa objektů / Nástavby – nádrž nástavby – do bočního panelu „Další nastavení“ došlo v rámci formuláře k přidání pole „Nádrž nástavby“, které je plněno ze systémového číselníku.
 • Správa objektů / Typy nástaveb – přidání kategorie – ve formuláři pro založení/editaci došlo k přidání pole „Kategorie“, číselník je plněn ze systémových hodnot. Ve složce došlo k přidání sloupce „Kategorie“.
 • Zařazení a vyřazení vozidla – v dialogu pro zakládání a editaci objektu přibyla dvě nová pole „Datum zařazení“ a „Datum vyřazení“. Tyto hodnoty se poté zobrazují ve dvou sloupcích v tabulce objektů a v tabulce pro výběrníky objektů.
 • Kopírování parametrů objektů – záložka „Parametry“ u objektů byla rozšířena o tlačítko „Rozkopírovat nastavení“. Kopírování je možné provádět na jiné objekty jednotlivě nebo hromadně.
 • Ruční synchronizace s AD / úpravy notifikací – při spuštění synchronizace dojde k zobrazení hlášky pro potvrzení spuštění, kde je zobrazena informace o posledním spuštění. V průběhu synchronizace dochází k zobrazování hlášky na probíhající synchronizaci a zároveň je tlačítko pro spuštění nedostupné. Po dokončení dojde k zobrazení notifikace a tlačítko pro spuštění je opět dostupné.
 • Skupiny objektů / objekty záložka Incidenty – vznik nové záložky, která umožňuje pro skupiny objektů a objekty konfigurovat seznam povolených incidentů na trase. Nastavení je možné dědit z nadřazené skupiny nebo nastavit individuálně pro skupinu objektů / objekty. Toto nastavení je využíváno v rámci integrace s Fleetware Picker.
 • Objekty / přidání druhého typu zařízení – na záložce Zařízení dochází k zobrazování tlačítka „Přidat“, pokud stávající připojené zařízení bude typu CWI kontejner, CWI přívěs nebo NB senzor (u ostatních typů zařízení není tato funkce povolena).
 • PHM agenda / Druhy PHM / elektromobilita – ve formuláři pro vytváření a editaci záznamů byla v poli Kategorie PHM přidána volba Elektřina. Tuto volbu je následně možné vybírat při práci ve správě objektů na záložce PHM.
Mapathon-Fleetware

Dobročinná akce Mapathon

Dobročinná akce Mapathon dne 13. června 2024, pořádaná Lékaři bez hranic, měla za cíl zlepšit mapování nezmapovaných oblastí světa. Zapojilo se 30 dobrovolníků, kteří zmapovali 1 817 budov. Akce se konala v Praze, Pardubicích a Kriváni. Přečtěte si podrobnější informace na naší webové stránce.

Přečtěte si více »

Release 217

Možnost zobrazení řidiče u podřízeného objektu, aktualizované schvalování jízd a mnoho jiného přináší nejnovější release 2.17.

Přečtěte si více »

Release 2.15

Fleetware – Release 2.15 NOVÁ FUNKCIONALITA Modul Správa systému Uživatelské oblasti / Import uživatelských oblastí (kruhové oblasti) – vznik nové záložky, která umožňuje importovat uživatelské

Přečtěte si více »

kontaktní formulář

*tato pole jsou povinná